yuheijotaki.com

🍺 nodebrew 🍺

インストールされている Node.js のバージョン確認

$ nodebrew list
v10.15.0
v11.6.0
v12.11.0

current: v12.11.0

安定版のインストール

nodebrew install-binary stable

バージョン指定でインストール

nodebrew install-binary v10.16.3

使用するバージョンの切り替え

$ nodebrew use v10.15.0
use v10.15.0

現在のバージョン確認

$ node -v
v10.15.0